Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
Дата на публикуване07.01.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9084668
№ от деловоднаОП -1- 2019
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД,  на основание чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“

 

Приложения:

1.Обява и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации;

3.Техническа спецификация на възложителя – Приложение № 1 и адреси на административните сгради, производствените помещения и прилежащи обекти за съответната обособена позиция, съгласно Приложение № 3

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“, обособена позиция №……..

 

                                                             До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 17.01.2019г. /включително/. Офертите ще се отворят на 18.01.2019г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9084668

 

Документация

ДокументиСключен договор 75/29.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 2)02.04.2019 
Сключен договор 70/26.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 1)28.03.2019 
Сключен договор 71/26.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 3)28.03.2019 
Сключен договор 72/26.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 4)28.03.2019 
Сключен договор 73/26.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 5)28.03.2019 
Сключен договор 74/26.03.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 6)28.03.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията11.02.2019 
Приложения- уточнение поради технически проблем14.01.2019 
Приложения07.01.2019