Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
Дата на публикуване17.01.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0001
№ от деловоднаОП -2-2019
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации – Образец № 2 – Образец № 4;

3. Технически спецификации - Приложения № 1;

4. еЕЕДОП- файл espd-request – Образец № 1.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 

Наименование на обществената поръчка:

„Предоставяне на право за ползване на

софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“

 

 

                                                     До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 20.02.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 21.02.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0001

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор №104/16.05.2019 г и допълнителни споразумения към него07.07.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1036026
Допълнително споразумение 1 към Договор 10403.06.2019 
Сключен договор 104/16.05.2019 за изпълнение 23.05.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 912364
Решение за класиране и определяне на изпълнител01.04.2019 
Доклад от работата на комисията01.04.2019 
Протокол 3 от работата на Комисията01.04.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията01.04.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.03.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията27.02.2019 
Образци към документация08.02.2019 
Приложения17.01.2019