Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”
Дата на публикуване13.02.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0002
№ от деловоднаОП -3-2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“:

 

Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”,

Обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 5;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 4.1. и 4.2.;

3. Технически спецификации -Приложение № 1.1. с приложени образци на формуляри.  

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                   Оферта

                Наименование на обществената поръчка:

Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“:

                          Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”,

                          Обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”

 

                                                           До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 06.03.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 07.03.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0002

 

Документация

ДокументиИнформация за приключил договор №121/ 14.06.19 г. (Обособ. поз. 2)18.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1007817
Информация за приключил договор №122/ 14.06.19 г (Обособ. поз. 1)18.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1007816
Сключен договор 121/14.06.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 2)17.06.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 916882
Сключен договор 122/14.06.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 1)17.06.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 916882
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.04.2019 
Протокол 3 от работата на Комисията22.04.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията22.04.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти20.03.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията12.03.2019 
Разяснение 122.02.2019 
Приложения13.02.2019