Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0003}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
Дата на публикуване21.02.2019
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0003
№ от деловоднаОП -4-2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“

 

 Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 4.;

3. Технически спецификации -Приложение № 1.  

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на комплекти с негравирано

датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“

 

 

                                                       До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 14.03.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 15.03.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0003

 

Документация

ДокументиРешение за прекратяване29.03.2019 
Доклад от работата на Комисията29.03.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията29.03.2019 
Приложения21.02.2019