Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет {6}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД-Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“ чрез покана до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закон за обществените поръчки
Дата на публикуване05.06.2019
СтатусИзпълнена
№ от деловоднаОП-6-2019
Възлагане чрезПокана до определено лице

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД-Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“

 

      Прилижения:

  1. Покана и проект на договор;
  2. Техническо задание;
  3. Образци на декларации.

Място и срок за подаване на офертата:

Офертата следва да бъде предоставена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на поръчката. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата се подава на следния адрес: гр. София 1700, Район Студентски, ул." Академик Стефан Младенов" № 1, бл.31.

На основание чл.188, ал.1 от ЗОП офертата се приема всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12,30ч. до 17.30ч. в служба "Деловодство" на ЦУ на „Български пощи" ЕАД в 10-дневен срок, считано от получаването на настоящата покана.

Дата и час на отваряне: Офертата ще се отвори в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

 

Документация

ДокументиСключен договор 144/11.07.2019 за изпълнение17.07.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията01.07.2019 
Приложения05.06.2019