Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004}„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи”ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“: обособена позиция № 1 – „Осигуряване на обслужване за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД от служба по трудова медицина“ и обособена позиция № 2-„Предоставяне на услуга за измерване на контролиран параметър осветеност в работните помещения на обектите на „Български пощи“ЕАД“
Дата на публикуване12.06.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0004
№ от деловоднаОП -7- 2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи”ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 5.1. и 5.2.;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 4.1. и 4.2;

3. Технически спецификации -Приложение № 1.1. с Приложения № 1 и № 2

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи”ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“,

обособена позиция № …………………….

 

                                                       

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 03.07.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 04.07.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0004

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор №238/02.12.2019 г30.12.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1025782
Сключен договор 238/02.12.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 2)12.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 916389
Решение за класиране и определяне на изпълнител02.10.2019 
Доклад от работата на Комисията02.10.2019 
Протокол 3 от работата на Комисията02.10.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията02.10.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти14.08.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията16.07.2019 
Разяснение 128.06.2019 
Приложения12.06.2019