Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
Дата на публикуване10.07.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0005
№ от деловоднаОП-8-2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“, собственост на „Български пощи“ ЕАД

 

 

      Вид на обществената поръчка: публично състезание

      Приложения:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Техническо задание
  4. Образци документи
  5. Решение за обявяване на процедурата - № 921348 в АОП
  6. Обявление за поръчката - № 921405 в АОП

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес, наименование на поръчката. Офертата се подава от участниците или упълномощени от тях представители лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите се подават на следния адрес: гр.София 1700, Район Студентски, ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл.31. Деловодство.

На основание чл.47 и 48 от ППЗОП офертата се приема всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12,30ч. до 17.30ч. в служба "Деловодство" на ЦУ на „Български пощи" ЕАД в 20-дневен срок от публикуване на обявлението.

Дата и час на отваряне: Офертата ще се отвори в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Цялата документация за публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2019-0005

 

 

Документация

ДокументиИнформация за приключил договор №236/28.11.2019 г28.10.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1022789
Сключен договор 236/28.11.2019 за изпълнение09.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 948273
Решение за класиране и определяне на изпълнител31.10.2019 
Доклад от работата на Комисията31.10.2019 
Протокол 3 от работата на Комисията31.10.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията31.10.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.10.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията26.08.2019 
Разяснение 119.07.2019 
Приложения10.07.2019