Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9090700} „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване25.07.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9090700
№ от деловоднаОП-9-2019
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, на основание чл.187, ал.1 и 2 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

 

Приложения:

1.Обявa за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

2.Технически изисквания;

3.Проект на договор;

4.Образци на приложения;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

                  „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

 

                                                                                         До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1, бл.31

 

 

 Място и срок за подаване на офертите:

Офертите следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес, наименование на поръчката. Офертите се подават от участниците или упълномощени от тях представители лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите се подават на следния адрес: гр.София 1700, Район Студентски, ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл.31. Деловодство.

На основание чл.188, ал.1 от ЗОП оферти се приемат всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12,30ч. до 17.30ч. в служба "Деловодство" на ЦУ на „Български пощи" ЕАД в 10-дневен срок от публикуване на обявата.

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, от 10:30 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер  9090700

Документация

ДокументиСключен договор 65/14.04.2020 за изпълнение14.04.2020 
Съобщение за коригиране на протокол08.10.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията01.10.2019 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти06.08.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 9091103
Приложения25.07.2019