Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с, предмет {9090867}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
Дата на публикуване30.07.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9090867
№ от деловоднаОП -10- 2019
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“

 

Приложения:

1.Обява и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации -№1-№11;

3.Техническа спецификация на възложителя – Приложение № 1 и Приложения № 1.1.-1.6. за обособените позиции, които съдържат информация за броя пожарогасителни средства и адресите, от които могат да бъдат получени.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“, обособена позиция №……..

 

                                                       

           До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 09.08.2019г. /включително/. Офертите ще се отворят на 12.08.2019г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9090867

 

Документация

ДокументиСключен договор 219/01.11.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 6)18.11.2019 
Сключен договор 218/01.11.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 5)18.11.2019 
Сключен договор 217/01.11.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 4)18.11.2019 
Сключен договор 216/01.11.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 3)18.11.2019 
Сключен договор 215/01.11.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 2)18.11.2019 
Сключен договор 214/01.11.2019 за изпълнение (Обособ. поз. 1)18.11.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията16.09.2019 
Приложения30.07.2019