Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9091537} „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване19.08.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9091537
№ от деловоднаОП -13- 2019
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.194а от ЗОП, във връзка с чл.187 и следващите от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“

 

Приложения:

1.Обява и проект на договор ;

2.Образци декларации -№1-№10;

3.Техническа спецификация на възложителя.

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД“

                                                      

           До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 02.09.2019г. /включително/. Офертите ще се отворят на 03.09.2019г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9091537

 

Документация

ДокументиСключен договор 14/16.01.2020 за изпълнение28.01.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията04.11.2019 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти03.09.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 9092141
Приложения19.08.2019