Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0008}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
Дата на публикуване16.09.2019
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0008
№ от деловоднаОП -16 - 2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“

 

 Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 4;

3. Технически спецификации – Приложение № 1;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Подновяване правото на ползване на

сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls,

PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“

                                                       

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 07.10.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 08.10.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0008

 

Документация

ДокументиДопълнително споразумение 1 към Договор 25628.02.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1030869
Сключен договор 256/20.12.2019 за изпълнение06.01.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 952445
Решение за класиране и определяне на изпълнител04.11.2019 
Доклад от работата на Комисията04.11.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията04.11.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията04.11.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти09.10.2019 
Разяснение 120.09.2019 
Приложения16.09.2019