Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
Дата на публикуване24.09.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0010
№ от деловоднаОП -17 - 2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП и чл.80 от ППЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“

Приложения:

1.Документация и проект на договор ;

2.Образци декларации ;

3. Технически спецификации – Приложение № 1;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“

 

                                                       

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 21.10.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 22.10.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0010

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 41/12.03.2020 г14.06.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1014613
Сключен договор 41/12.03.2020 за изпълнение19.03.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 966467
Решение за класиране и определяне на изпълнител16.12.2019 
Доклад от работата на Комисията16.12.2019 
Протокол 3 от работата на Комисията16.12.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията16.12.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти19.11.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията05.11.2019 
Разяснение 114.10.2019 
Приложения24.09.2019