Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
Дата на публикуване21.10.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0011
№ от деловоднаОП -19 - 2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 5;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 4.1. и 4.2.;

3. Технически спецификации – Приложение № 1.1.;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“, обособена позиция №…..

                                                       

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 13.11.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 14.11.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0011

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор №34/04.03.2020г30.06.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1035810
Информация за изпълнен договор №56/01.04.20 г16.06.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1035337
Сключен договор 56/01.04.2020 за изпълнение (Обособ. поз. 1)15.04.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 972574
Сключен договор 34/04.03.2020 за изпълнение (Обособ. поз. 2)16.03.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 965220
Решение за класиране и определяне на изпълнител17.01.2020 
Доклад от работата на Комисията17.01.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията17.01.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията17.01.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти12.12.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията25.11.2019 
Разяснение 206.11.2019 
Разяснение 129.10.2019 
Приложения21.10.2019