Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
Дата на публикуване29.10.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0013
№ от деловоднаОП -21 - 2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 2;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 4;

3. Технически спецификации – Приложение № 1;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“

 

                                                          До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 20.11.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 21.11.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0013

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №15/21.01.20г. и допълнително споразумение №15-1/13.04.20г. 28.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995259
Допълнително споразумение 1 към Договор 1523.04.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 973679
Сключен договор 15/21.01.2020 за изпълнение28.01.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 956786
Решение за класиране и определяне на изпълнител13.12.2019 
Доклад от работата на Комисията13.12.2019 
Протокол 3 от работата на Комисията13.12.2019 
Протокол 2 от работата на Комисията13.12.2019 
Съобщение за отваряне на ценови оферти02.12.2019 
Протокол 1 от работата на Комисията26.11.2019 
Приложения29.10.2019