Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“
Дата на публикуване01.11.2019
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0014
№ от деловоднаОП -22 -2019
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.132 от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Образец № 3;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 8 и образец на ЕЕДОП;

3. Технически спецификации – Приложение № 1;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“   

 

     До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 04.12.2019г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 05.12.2019г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0014

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 26/10.02.2020 г07.04.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1032830
Сключен договор 26/10.02.2020 за изпълнение20.02.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 960376
Решение за определяне на изпълнител10.01.2020 
Доклад от работата на Комисията10.01.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията10.01.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията10.01.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията10.01.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти10.12.2019 
Приложения01.11.2019