Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
Дата на публикуване11.12.2019
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0015
№ от деловоднаОП - 23 - 2019
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на приложни и комуникационни сървъри”

 

      Приложения:

      1.Документация, технически спецификации и проект на договор

      2.Образци на документи

  1. Становище за осъществен контрол по чл. 232 от за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1, ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап);
  2. СТАНОВИЩЕ  за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура, избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).

Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на приложни и комуникационни сървъри”

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 06.01.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 07.01.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0015

 

Документация

ДокументиСключен договор 47/18.03.2020 за изпълнение23.03.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 967349
Решение за класиране и определяне на изпълнител11.02.2020 
Доклад от работата на Комисията11.02.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията11.02.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията11.02.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти14.01.2020 
Приложения11.12.2019