Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД с три обособени позиции“, 1. Обособена позиция № 1 „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“ и „Каско“; 2. Обособена позиция № 2 "Застраховка „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД“; 3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД“.
Дата на публикуване23.12.2019
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2019-0016
№ от деловоднаОП - 25 -2019
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.132 от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД с три обособени позиции“

 

Приложения:

1.Технически спецификации;

2.Документация;

3.Проект на договори;

4.Опис на моторни превозни средства;

5.Описи на недвижимо имущество – сгради;

Образци:

1.ЕЕДОП;

2.Техническо предложение;

3.Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП;

4.Ценово предлоэжение.

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).

Върху плика се посочват:

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                                            Оферта

Наименование на обществената поръчка:

 „Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД с три обособени позиции“, за обособена позиция № (1. Обособена позиция № 1 „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“ и „Каско“;2. Обособена позиция № 2 "Застраховка „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД“;3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД“)

 

     До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

 Място и срок за подаване на офертите:

 Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 23.01.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

 Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 24.01.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

 Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2019-0016

Документация

ДокументиДопълнително споразумение 2 към Договор 3419.07.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1016900
Допълнително споразумение 1 към Договор 3419.07.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1016899
Сключен договор 34/12.02.2021 за изпълнение (Обособ. поз. 1)01.03.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1008231
Информация при производство по обжалване02.10.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995978
Решение за класиране и определяне на изпълнител31.08.2020 
Доклад от работата на Комисията31.08.2020 
Протокол 5 от работата на Комисията31.08.2020 
Протокол 4 от работата на Комисията31.08.2020 
Сключен договор 68/15.04.2020 за изпълнение (Обособ. поз. 3)01.06.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 979266
Сключен договор 67/15.04.2020 за изпълнение (Обособ. поз. 2)01.06.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 979266
Решение за класиране и определяне на изпълнител18.03.2020 
Доклад от работата на Комисията18.03.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията18.03.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията18.03.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти25.02.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията07.02.2020 
Разяснение 217.01.2020 
Разяснение 114.01.2020 
Съобщение08.01.2020 
Приложения23.12.2019