Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {9096233}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”
Дата на публикуване07.02.2020
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9096233
№ от деловоднаОП-4-2020
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.187 и следващите от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

 „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”

 

 Приложения към обявата:

 1.Обява и проект на договор ;

 2.Образци декларации;

 3.Техническа спецификация на възложителя.

 

Начин на подаване на офертите:

Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

  Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”

 

                                                       До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

 Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

 Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 17.02.2020г. /включително/. Офертите ще се отворят на 18.02.2020г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер   9096233   

 

Документация

ДокументиСключен договор 59/07.04.2020 за изпълнение14.04.2020 
Протокол от работата на Комисията12.03.2020 
Приложения07.02.2020