Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“
Дата на публикуване12.03.2020
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0005
№ от деловоднаОП -6-2020
Възлагане чрезПряко договаряне

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП, във връзка с чл. 182, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки открива процедура на пряко договаряне с предмет:

„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“

 

Приложения:

1. Покана за участие;

2. Образци декларации -№ 2-№ 4;

3. Проект на договор – Приложение № 2;

4. Технически спецификации на възложителя – Приложение № 1;

5. еЕЕДОП- файл espd-request – Образец № 1.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“

 

                                                         До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден в 15-дневен срок от публикуване на поканата в профила на купувача - до 27.03.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Договарянето ще се проведе с представляващите участника или с надлежно упълномощени от тях лица съгласно условията на поканата.

Процедурата пряко договаряне е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер 00276-2020-0005

Документация

ДокументиСключен договор за подизпълнение 210.08.2020 
Сключен договор за подизпълнение 110.08.2020 
Сключен договор 114/17.07.2020 за изпълнение29.07.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 989086
Решение за класиране и определяне на изпълнител18.05.2020 
Доклад от работата на Комисията18.05.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията18.05.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията18.05.2020 
Приложения12.03.2020