Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване16.03.2020
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0006
№ от деловоднаОП-8-2020
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание чл.138, ал.1, вр.с чл.79, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки открива процедура на договаряне, без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“

 

Наименование на стоката и количества: Автомобилни горива, с описани по видове количества за 36 (тридесет и шест) месечно потребление, както следва:

1 Дизел – 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) литра;

2 Бензин А95 - 100 000 (сто хиляди) литра;

3 Газ пропан бутан (LPG), ГПБ - 440 000 (четиристотин и четиридесет хиляди) литра;

4 Ад Блу (AdBlue) – 10 000 (десет хиляди) литра.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2020-0006

 

 

Документация

ДокументиСключен договор 55/27.03.2020 за изпълнение21.04.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 972856
Приложения16.03.2020