Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване20.03.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0007
№ от деловоднаОП-10-2020
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“

 

 

 Приложения:

1.Документация

2. Образци №№ 1-4;

3. Технически спецификации – Приложения № 1;

4. Методика за оценка – Приложение № 2;

5. Проект на договор – Приложение № 3;

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“

 

                                                  До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 14.04.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 15.04.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2020-0007

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор .№131/13.08.2020 г13.07.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1016671
Сключен договор 131/13.08.2020 за изпълнение19.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 991405
Решение за класиране и определяне на изпълнител18.06.2020 
Доклад от работата на Комисията18.06.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията18.06.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията18.06.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията18.06.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти12.05.2020 
Решение за одобряване на обявление за изменение27.03.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 969109
Приложения20.03.2020