Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
Дата на публикуване30.03.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0008
№ от деловоднаОП -9- 2020
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Образец № 3;

2.Образци декларации – образец № 1- образец № 7;

3. еЕЕДОП- файл espd-request ;

3. Технически спецификации – Приложение № 1.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции"                                                             

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 27.04.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 28.04.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер 00276-2020-0008

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор № 138/26.08.2020 г.14.03.2023Информацията е публикувана в сайта на АОП под №1042376
Сключен договор 138/26.08.2020 за изпълнение28.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 992647
Решение за класиране и определяне на изпълнител10.07.2020 
Доклад от работата на Комисията10.07.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията10.07.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията10.07.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията10.07.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.06.2020 
Разяснение 306.04.2020 
Разяснение 206.04.2020 
Разяснение 103.04.2020 
Приложения30.03.2020