Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9098406}: „Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване30.04.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9098406
№ от деловоднаОП -11-2020
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.187 и следващите от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД”

 

 Приложения:

  1. Обява и проект на договор ;
  2. Образци декларации;
  3. Техническа спецификация на възложителя.

 

 Начин на подаване на офертите:

Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

 

Върху плика се посочват –

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД”

 

 

                                                     До БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

                                            гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл.31

 

 Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 11.05.2020г. /включително/. Офертите ще се отворят на 12.05.2020г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9098406

Документация

ДокументиСключен договор 132/14.08.2020 за изпълнение20.08.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията10.06.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията10.06.2020 
Приложения30.04.2020