Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0009}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване08.05.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0009
№ от деловоднаОП -12- 2020
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор

2.Образци декларации

3.ЕЕДОП ;

4.Технически изисквания

Начин на подаване на офертите: Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).

Върху плика се посочват:

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

     Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

 „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”

 

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

   Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 05.06.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. 

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 08.06.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер 00276-2020-0009

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор №152/17.09.2020 г16.11.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1023651
Сключен договор 152/17.09.2020 за изпълнение28.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995372
Решение за класиране и определяне на изпълнител05.08.2020 
Доклад от работата на Комисията05.08.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията05.08.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията05.08.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията05.08.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти07.07.2020 
Приложения08.05.2020