Предмет на поръчкатаПроцедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0010}:„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, с шест обособени позиции”
Дата на публикуване14.05.2020
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0010
№ от деловоднаОП -13- 2020
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 178 от ЗОП открива на процедура публично състезание възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с 6 (шест) обособени позиции”:

Обособ. позиция 1: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Западен регион”

Обособ. позиция 2: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Южен централен регион”

Обособ. позиция 3: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Югоизточен регион”

Обособ. позиция 4: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Северен централен регион”

Обособ. позиция 5: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на РУ „Североизточен регион”

Обособ. позиция 6: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД – за обекти на територията на ЦУ на БП ЕАД”

 

Приложения:

1.      Документация;

2.      Проект на договор;

3.      Образци документи – приложения, eEEDOP;

4.      Техническа спецификация на възложителя.

      Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, с 6 (шест) обособени позиции”

                            Обособена позиция ……………………………………………………..

                                                       

        До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

                                                гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл. 31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 09.06.2020г. /включително/. Офертите ще се отворят на 10.06.2020г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер  00276-2020-0010

Документация

ДокументиРешение за прекратяване09.06.2020 
Приложения14.05.2020