Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9098903}: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”
Дата на публикуване21.05.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9098903
№ от деловоднаОП -14 - 2020
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание  чл. 20, ал. 3, т.2 и чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”

 

 Приложения към обявата:

1.Обява и проект на договор;

2.Образци декларации;

3.Техническа спецификация на възложителя.

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

ОФЕРТА

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”

                                                       

      До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

                                               гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл. 31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 04.06.2020г. /включително/. Офертите ще се отворят на 05.06.2020 г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9098903

Документация

ДокументиСключен договор 154/17.09.2020 за изпълнение28.09.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията29.07.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията29.07.2020 
Разяснение 101.06.2020 
Приложения21.05.2020