Предмет на поръчкатаПроцедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91) и за услугата РП”; Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове за ценни пратки – за ваучери за храна, за банкноти и монети, в т.ч. „вакуумни”
Дата на публикуване21.05.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0011
№ от деловоднаОП -15 - 2020
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 178 от ЗОП открива на процедура публично състезание възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91) и за услугата РП”; Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове за ценни пратки – за ваучери за храна, за банкноти и монети, в т.ч. „вакуумни”:

Обособ. позиция 1: „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91) и за услугата РП”

Обособ. позиция 2: „Доставка на пликове за ценни пратки – за ваучери за храна, за банкноти и монети, в т.ч. „вакуумни”

 

Приложения към обявата:

1.      Документация;

2.      Проект на договор;

3.      Образци документи – приложения;

4.      Техническа спецификация на възложителя.

      Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) обособени позиции”

                            Обособена позиция № …………………………………………………..

                                                       

        До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

                                                гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов”  № 1 бл. 31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 15.06.2020г. /включително/. Офертите ще се отворят на 16.06.2020г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер  00276-2020-0011

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор №193/11.11.2020 г. 24.06.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1035565
Информация за приключил договор №194/11.11.2020 г02.02.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1029376
Сключен договор 193/11.11.2020 за изпълнение (Обособ. поз. 2)23.11.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1000381
Сключен договор 194/11.11.2020 за изпълнение (Обособ. поз. 1)23.11.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1000381
Решение за класиране и определяне на изпълнител16.09.2020 
Протокол от работата на Комисията16.09.2020 
Протокол 4 от работата на Комисията16.09.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията16.09.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията16.09.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти05.08.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията02.07.2020 
Приложения21.05.2020