Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
Дата на публикуване01.06.2020
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0012
№ от деловоднаОП -16 - 2020
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“

 

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 3;

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 6;

3. Технически спецификации – Приложение № 2;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“

                                                       

    До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 22.06.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 23.06.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер 00276-2020-0012

Документация

ДокументиСключен договор 136/20.08.2020 за изпълнение21.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 991976
Решение за класиране и определяне на изпълнител17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Доклад от работата на Комисията17.07.2020 
Протокол 3 от работата на Комисията17.07.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията17.07.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията17.07.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията17.07.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията17.07.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти29.06.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията24.06.2020 
Решение за одобряване на обявление за изменение09.06.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 981386
Приложения01.06.2020