На 16.09.2013г. беше сключен договор ESF-2303-01-11018 с Договарящия орган (ДО) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Агенция по заетостта (АЗ), по спечелен проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“ със срок за изпълнение 12 месеца.

Една от дейностите по проекта е „Извършване на одит на разходите по проекта“ като пр