На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП с посочения по-горе предмет, съобщава, че ценовите оферти на участниците ( Плик 3) ще бъдат отворени на заседание, което ще се състои на 10.11.2015 г.(вторник) от 11:00 часа в гр. София,  Зала 212 в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД