От 1 юли 2014 г. „Български пощи” ЕАД изпълнява проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център” (проекта) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) с договарящ орган  Агенция по заетостта и сключен договор № ESF-2203-01-11006.

Една от дейностите по проекта е „Извършване на одит