На основание чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП, информираме , че на  основание чл. 62, ал. 1 ,т. 1 на 16.03.2015 г. са освободени  гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 00276-2014-0016 с предмет:

 

„Доставка на харт