Договори за изпълнение на обществена поръчка 9034283


„Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”,