Освободена гаранция за изпълнение на договор по обществена поръчка 9034279, с предмет:

Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд  BS