Освободена гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 00276-2014-0018, с предмет:

“Доставка на сървъри за съхранение на информация”.

Основание: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП
Внесена о