Освободена гаранция за изпълнение на договор по обществена поръчка 00276-2014-0010, с предмет:

“Доставка на електронни везни”.

Основание: чл.7 от договора
Внесена от: Еликом Електроник - Геор