Задържана (усвоена от възложителя) гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 00276-2014-0018, с предмет:

“Доставка на сървъри за съхранение на информация”.

Основание: чл.61, ал.2, т.2 от ЗОП