Провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка 00276-2015-0001 с предмет:

 

„Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД",

 

открита с Решение № ОП-3-1 от 04.02.2015 г. на Главен изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД е възобновено, считано от 03.06.2015 г. и на основание чл.120а, ал.2 ,т.1 от ЗОП и във връзка с влязло в сила Решение №  266 от 24.03.2015 г. на КЗК, с което оставя жалбите на участниците „Омега-7”ЕООД  и НАЛСИЧОД без движение и  влязло в сила Определение №  4272/17.04.2015 г.,на ВАС/Четвърто отделение/ с което е прекратил производството по адм. дело № 4218/2015г.

Във връзка с това, уведомяваме заинтересованите лица, че са обявени нови срокове за извършване на действия по процедурата , както следва:

  • Дата на получаване на заявления за участие в процедурата: до 15.06.2015 г..до 17:00 часа;
  • Дата на разглеждането им: 16.06.2015г. от  10:00 часа ;

Решението за удължаване на срока за получаване на заявления за участие е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 670022.