На основание чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП и чл.7, ал.1 от договор 82/01.04.2015 година, Ви информираме, че  на 01.07.2015 г. е освободена банкова гаранция за изпълнение в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 00276-2014-0016 с предмет:

„Доставка на хартии за